Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Çevre Duyarlılığı Düzeylerinin Ölçülmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Zeynalı SADIGOV, Oktay AYCI, Yunus KÖMÜR
Kastamonu Üniversitesi

Günümüzde yerel veya ulusal bir problem olmaktan çıkan çevre sorunları, dünyadaki tüm toplumları ilgilendiren en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Çevreyi oluşturan doğal çevrenin tahrip edilmesi ve plansız büyüyen yapılı çevre, insanların ve diğer canlıların ilişkilerini sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı etkilemektedir. Bu durum hem hâlihazırdaki birey ve birey topluluklarının hem de gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü için özellikle de sanayi devrimi ile yapay çevrenin artması ve çevre sorununun artmasına karşı bir takım adımlar atılmıştır. Özellikle de ikinci dünya savaşından sonra artan çevre kirliliğine neden olan (doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması, köyden kentlere yoğun nüfus artışı, kentte barınma sorunun çözümü için bir gecede kurulan gecekondulaşmanın artması vs) sorunlara karşı 1950’lerden sonra birtakım çevresel akımlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların çözümü için en önemli adımlardan biri de çevre sorunlarına karşı bireylerin bilinçlenmesi ve duyarlılık oluşmasıdır. Çevreye karşı olan duyarlılık kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte esas olan kişiler arasındaki çevreye karşı olan duyarlılıklarının olumlu yönde gelişmesinin sağlanması ve bu yönde adımların atılmasıdır. Bilinç ve duyarlılığın oluşması içinde sadece çevre sorunlarını tanımlamakla yetinmeyip öncelikli olarak çevre kavramının ne olduğunu tanımlamak ve somutlaştırmak gerekmektedir. Bu bağlamda bireyler çevrenin ne olduğunu kavradıktan sonra her hangi bir çevre sorunu ve yahut yerelde çıkacak olan yeni çevre sorununa karşı duyarlı olacaktırlar. Çevre ile ilgili bilinçlenmiş olan birey temiz çevrede yaşamanın gelecek kuşaklarında hakkı olduğunun farkına varacaktır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bulundukları konumuna göre farklı eğitim düzeylerinden geçerek gelmiş olan 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi merkez yerleşkede öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre çevre duyarlılığı ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirlemektir. Bu bağlamda, detaylı veri sağlamak amacıyla merkez yerleşkede öğrenim görmekte olan 393 üniversite öğrencisine 31 sorudan oluşan anket ve açık uçlu sorular sormak suretiyle konu ile ilgili öğrencilerin çevre duyarlılığı ölçülmüştür.

Anahtar kelimeler: çevre, çevre sorunları, çevresel akımlar, çevre duyarlılığı için çevre eğitimi
JEL Kodu: Q50

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment