Uluslararası Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri

Mehmet ÇAKIROĞLU
Dr. Öğretim Üyesi, Ertan BECEREN
Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilindiği üzere firmalar, minimum maliyetli maksimum kâr amacıyla hareket etmektedirler. Dolayısıyla bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri sırasında dikkate alınması gereken iki unsurdan biri girdi maliyetlerinin minimize edilmesi, diğeri ise buna bağlı fiyatlandırma stratejisidir. Ne var ki, özellikle uluslararası ticaret konu olduğunda iç pazardan farklı olarak ticarete konu olan devletlerin müdahaleleri ile kur riskleri ve o ülkelerin iktisadi ve siyasi dalgalanmalarının da seyri önem arz edebilmektedir. Şöyle, ki; ticarete konu olan malların yanı sıra malların, taraf ülkelerinin iktisadi ve siyasi algısına geçici ya da kalıcı olarak ters düşmesine bağlı ve hatta siyasi otoritelerin karşılıklı olumsuz diyaloglarına bağlı giriş serbestisi ya da kota ve benzeri engellemeler, ambargolar gibi hallerde alternatif senaryolar, stratejiler geliştirilmesi ve konuyla ilgili hızlı hareket edilmesi gerekebilmektedir. Bu açıdan ele alındığında ise, uluslararası fiyatlandırmada takip edilen strateji sadece minimum maliyetli maksimum kâr amaçlı olmayıp, başka etkenleri de fiyatlandırma da karşımıza çıkmaktadır.
İşte çalışmamızda da Uluslararası Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri başlığı altında, sadece minimum maliyetli maksimum kâr amaçlı fiyatlandırma tekniğinin değil; bir tarafta teslim şekillerine bağlı, diğer tarafta küresel rekabet gücüne bağlı fiyatlandırma stratejileri ele alınırken; öte yandan da tutundurma politikası çerçevesinde ve de stok maliyetlerini dahi minimize edebilmeye yönelik politikaların yer aldığı fiyatlandırma stratejileri kaleme alınmıştır.Buradan hareketle Birinci Bölümde, kavram ve kapsam olarak fiyat ve fiyatlandırma ele alınmış olup, fiyatlandırmadaki amaç işlenmiştir.
İkinci bölümde ise, bir anlamda firmaların fiyatlandırmaya yönelik durum analizi niteliğinde olan fiyatlandırmayı etkileyen faktörlere yer verilmiştir. Firmaların fiyatlandırmalarının hangi faktörlerle etkilendiğinin tespitine bağlı olarak
155
üçüncü bölümde de literatürde yer alan fiyatlandırma yaklaşımları ve bu yaklaşımlara yönelik Fiyatlandırma politikaları ele alınmıştır.
Bir anlamda adım adım stratejilerin uygulanabilirliğinin kaleme alındığı dördüncü bölümde ise Temel Fiyatlandırma Stratejileri işlenmiştir. Makalede beşinci bölümde ise kısaca fiyatlandırma sürecinden bahsedilmektedir. Sonuç olarak da çalışmamızda, özellikle dış ticaretle uğraşan firmaların fiyatlandırmada ve dahi buldukları ve/veya bulundukları pazarda nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceklerine yönelik yol haritası sunulmuş bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Fiyatlandırma, Fiyatlandırma Stratejileri, Fiyatlandırma Süreci, Fiyat
JEL Kodu: P45, P22

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment