TÜRKİYE’DE İSTİHDAMIN GELİR ESNEKLİĞİ’NİN TAHMİNİ: BÖLGESEL BİR YAKLAŞIM

Dr. Öğretim Üyesi Pınar KOÇ
Gümüşhane Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ
Sakarya Üniversitesi

Özet
Gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı büyüme politikalarının uygulanabilirliği büyük ölçüde ekonomik büyümenin istihdam artışı yaratabilmesine bağlıdır. Özellikle son dönemlerde Türkiye genelinde yüksek büyüme oranlarına sahip olunmasına rağmen işsizlik oranlarının yükselmesi istihdamsız büyüme kavramının gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu bağlamda istihdamın gelir esnekliğinin tahmin edilmesi bir ekonominin istihdam yaratma kapasitesi hakkında ön bilgi sahibi olunmasında, işsizlikle mücadelede ve uygun istihdam politikalarının belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 2004-2014 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı Türkiye’de istihdamın gelir esnekliğini bölgesel istatistiklere dayalı olarak tahmin etmektir. Çalışma İstatistiki Bölge Birimi Sınıflandırması Düzey 2 kapsamında yer alan 26 bölge ele alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada GMM tahmincisine dayalı dinamik panel regresyon modeli kullanılmıştır. Modelin bağımlı değişkeni bölgesel istihdam düzeyi iken modelin bağımsız değişkeni kişi başına düşen bölgesel gayrisafi yurt içi hasıladır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre bir önceki dönemin istihdam düzeyi cari istihdam düzeyi üzerinde etkili iken kişi başına düşen GSYİH istihdam düzeyi üzerinde etkili değildir. Geçmiş dönem istihdam seviyesindeki % 1’lik artış, cari istihdam seviyesini % 1.02 artırmaktadır. İstihdam ile gelir arasındaki ilişkiyi gösteren katsayının pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. Bu bağlamda kişi başına düşen GSYİH istihdam düzeyini etkilememektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’de istihdamsız büyüme olgusunun geçerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İstihdam, İstihdam Esnekliği.
Jel kodları: E24, C33, E01.

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/


Please follow and like us:

Leave a Comment