Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Kilometre Taşları

Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ
Yalova Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi, bilgeleyli@gmail.com
Alp AY
Yalova Üniversitesi, SBE, Uluslararası Ticaret ve Finansman Dr. Öğrencisi, alpay70@gmail.com

Özet
Finansal tablolar işletme içi faaliyetlerin bir göstergesi olarak çalışanlar ve yöneticilerin etkinliğini ölçme ve denetleme amacıyla işletme sahiplerine yön gösterici olduğu kadar işletme dışı bilgi kullanıcıları açısından da şirket hakkında kanaat verici özellik taşırlar. Günümüzde gelişen sermaye piyasaları ve hızlı iletişim olanakları sayesinde finansal raporlamanın da ulusal yapısından çıkıp uluslararası nitelik kazandığı bir gerçektir. Finansal tabloların karşılaştırılabilir ve tam açıklayıcı özellikte olmalarının sağlanması amacıyla uluslararası alanda başlayan çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren süregeldiği görülmektedir. Ülkemiz açısından bu çalışmaların başlangıcını Ulusal Muhasebe Standartlarının belirlenmesi sürecinden sonra (1970- 1994) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyum için devlet ve özerk kuruluş ve kurumların faaliyetleri kadar muhasebe ve denetim derneklerinin de faaliyetleri olmuştur.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının getirdiği yenilik ve değişiklikler Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının oluşmasına yön vermiştir. Dünya üzerindeki iki taraflı ticaretin çok taraflı uluslararası ticarete dönüşmesi, Dünya ticaret ve finansman alanında devlet dışı veya uluslararası niteliğe sahip örgüt ve kuruluşların etkinliklerinin artması da bu değişikliklerdeki önemli etkenlerdendir. Türkiye, uluslararası piyasaların bir parçası, Türk işletmeleri de bu piyasaların rekabet gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri olmak zorunda olduğu Yeni Türk Ticaret Kanunu gerekçesinde açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de yaşanan süreç incelendiğinde, uluslararası düzenlemelerin ulusal muhasebe standartlarını belirlediği ve değiştirdiğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde hazırlanan ve uygulanan ilk standart Tekdüzen Hesap Planı uygulamasıdır. Bu çalışmada; Tekdüzen Hesap Planından Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaya konmasına kadar geçen süreçte dikkat çeken tebliğ ve bildiriler finansal raporlama standartlarının oluşumunda birer kilometre taşı olarak nitelenerek hafızalarda yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Tekdüzen Hesap Planı
JEL Kodu: M41

International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment