KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA SİSTEMİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA
Karabük Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Öğr. Gör. İrfan YURT
Karabük ÜniversitesiSafranbolu Meslek Yüksekokulu

Özet
İşletmelerin başarısında yöneticilerin amaca uygun, doğru ve zamanlı karar verebilmeleri önemlidir. Karar verme süreci gelecekle ilgili olduğundan risk ve belirsizlik içermektedir. Risk ve belirsizliği azaltmanın tek bilimsel yolu karar alanı ile ilgili bilgilerin yöneticilere etkin yönetsel raporlama sistemi ile sunulmasına bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacı; Safranbolu›da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde finansal olmayan bilgilerin yönetsel raporlama sisteminde kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla konaklama işletmelerinde finansal olmayan bilgilerin yönetsel raporlama sistemlerinde ne ölçüde yer aldığını belirlemek için Safranbolu›da faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki yöneticilerden birincil veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 programı yardımıyla Frekans analizi, ANOVA ve T-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada Safranbolu’daki konaklama işletmelerinin finansal olmayan raporlama sistemleri kullandıkları; fakat tam bir sistematik raporlama yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca finansal olmayan raporlama sistemlerinin turizm işletme belgesine sahip işletmeler tarafından daha çok benimsenmektedir. Farklı statüdeki konaklama türleri ile finansal olmayan raporlama eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Konaklama işletmelerinin rekabet sistemi içinde tutunabilmeleri için sadece finansal raporlama sistemleri yeterli olmamaktadır. Bu durumda yöneticilerin işletmelerinde finansal olmayan raporlama sistemlerini de düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konaklama işletmesi, Raporlama, Yönetsel raporlama sistemleri, Finansal olmayan raporlama
JEL Kod:F65 M19 Z30 Z33

Tam Metin

International Conference on International Trade Conference Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment