Girişimcilerin Finansal Kaynağı Olarak Melek Yatırımcılar Üzerine Bir İnceleme

Mehmet İŞGÖRÜCÜ
Doç. Dr. Öznur BOZKURT
Düzce Üniversitesi

Türkiye’de ve dünyada girişimcilerin zorlandıkları konuların başında fon kaynağına erişmek gelmektedir. Hibe ya da kredi desteklerinin yanında alternatif ve daha karlı fon kaynaklarından yararlanmak ve sektöre etkin bir giriş yapmak isteyen girişimciler en az maliyetli finansal kaynaklara yönelmeyi tercih etmektedirler. Yeni iş fikrine sahip olma ile birlikte bunu karlı bir girişime dökecek sermayeye sahip olmayan girişimcilerin kullandıkları kaynaklardan birisi de melek yatırımcılardır. Türkiye’ de son yıllarda artış göstermek ile birlikte çok yeni bir fonlama şeklidir. Risk taşıyan ama gelecekte başarı sağlayacağı düşünülen iş fikirlerine yatırım yapan ve başlangıç sermayesi sağlayan kişiler olarak tanımlanan melek yatırımcılar, aynı zamanda finansal güçlük çeken faaliyet halindeki girişimcilere de destek sağlayan kişilerdir. Melek yatırımcılar kar getireceğine inandıkları girişimcileri maddi açıdan desteklemek ile birlikte danışmanlık hizmeti de veren kişilerdir. Bu çalışmada melek yatırımcıların sağladıkları finansal kaynağın diğer finansal kaynaklar ile karşılaştırılması, melek yatırımcıların girişimcilere sağladığı faydalar, melek yatırımcılık sisteminden yararlanmanın şartları ve melek yatırımcıların yatırım yapacakları iş fikirlerini tercih ederken dikkate aldıkları kriterler incelenecektir. Bu amaç ile ilgili literatürün taranmasının ardından örnek teşkil etmesi açısından Türkiye’ de faaliyet gösteren bir melek yatırımcı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmenin bulgularına yer verilecektir. Çalışmanın amacına uygun olması nedeni ile çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılacaktır. İlgili literatüre bağlı kalınarak ve araştırma amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soruları içeren görüşme formu birincil verilerin toplanması için kullanılacaktır. Betimsel analiz ile verilerin çözümlenmesi sonucunda araştırmanın cevap aradığı sorulara yönelik bulgulara yer verilecektir. Melek yatırımcılık sisteminden yaralanmak isteyenler için sistemin işleyişi ve iş fikirlerinin seçilme yöntemleri ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Girişimci, yatırımcı, finansal kaynak, melek yatırımcı
Jel Kod: G20, G23, L26

The Second InTraders International Conference on International Trade Conference Book editör: Kürşat Çapraz
İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment