Ekonomide İtici Bir Güç Olarak E-Ticaret

Doç. Dr. Sema AY
Uludağ Üniv., Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Bölümü
Doç. Dr. Hilal YILIDIRIR KESER
Uludağ Ünv., Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Bölümü
Öğr. Gör. Muhammed Fatih AYDEMİR
Uludağ Ünv., Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Bölümü

Özet
Ekonomik olarak çok boyutlu bir dönüşüm sürecine yol açan bilimsel ve teknolojik gelişmeler günlük yaşamın her alanında bilgisayar kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Böylece uluslararası ticarette elektronik ticaret (e-ticaret) stratejik bir önem kazanmış firmalar, ülkeler, bununla birlikte bölgesel ve uluslararası kuruluşlar açısından gözardı edilemeyecek öneme sahip olmaya başlamıştır. Hem örgütsel hem de bireysel düzeyde ticari süreçleri kapsayan e-ticaret, bu alanda üretilmiş, işlenmiş ve aktarılmış her türlü sayısal veri, metin, ses ve görsel imajların işlenerek ve aktarılmasına dayanmaktadır. Hal böyle olunca e-ticaretin, başta tüketicinin korunması, rekabet, finans, ödeme sistemleri ve vergilendirme olmak üzere, yasal düzenlemeler, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, uyuşmazlıkların sona erdirilmesi, güvenlik, v.b. konularla da ilgisi bulunmaktadır.

Çalışmada, Türkiye e-ticaret sektörünün ekonomideki yerini tespit etmek, e-ticaretin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişme süreci ve mevcut durumu aktarılmakta ikinci olarak, e-ticaretin ekonomideki önemine yer verilmektedir.

Üçüncü olarak sonuç bölümde, Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi için başta sektör ve idari yapı arasında etkin bir iletişimin sağlanarak mevzuatın sektörün gelişimini destekleyecek şeklilde düzenlenmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Aynı zamanda teknik alt yapının iyileştirilmesi, e-ticaretin önünde önemli bir engel olarak görülen güven sorunun çözülmesi için dijital okur yazarlığın artırılması yönünde tespitler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, E-İhracat, B2B, B2C
JEL Kod: L81

International Conference on International Trade Abstract Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment