ÇALIŞANLARIN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE İŞ ARKADAŞLARI VE YÖNETİCİNİN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Doç. Dr. Öznur BOZKURT, Armağan ERCAN
Düzce Üniversitesi

Yenilik, ister ulusal ister uluslararası boyutta düşünülsün hemen her türlü işletme için rekabetin itici gücü olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin mal ya da hizmetlerinde yapacakları yeniliklerde yönetimin bu konudaki istekliliği ve bilgi düzeyi kadar çalışanların bu yeniliklere karşı tutumları da oldukça etkilidir. Yenilikleri oluşturmak asla tek başına yeterli olmayacaktır. Bu yeniliklerin uygulanması ve desteklenmesi gerekmektedir. Çalışanların yenilikçiliğe gönüllü olması, yenilikleri destekleyici yönde davranış sergilemesi işletmede yeniliklerin daha kolay hayata geçirilmesini ve sürdürülmesini sağlayacaktır. Çalışanların yenilikçi davranış sergilemesinde örgütsel ve bireysel birçok faktör etkili olmaktadır. Bu çalışmada, örgüt ortamlarında yeniliklerin en etkili belirleyicisi olarak iş görenlerin yenilikçi davranışlarını etkileyen yönetici davranışları ve bir o kadar yenilikçilikte etkili olduğu düşünülen çalışma arkadaşları desteği inceleme konusu olmuştur. Yöneticiler belirledikleri politikalar ile yenilikleri ortaya çıkarma sürecinde aktif rol alırlar. Çalışanlar ise yenilik sürecinin her aşamasında fikir ve davranışları ile yeniliklere yön verirler. Çalışanlar yenilikçi adımlar atma noktasında yöneticilerden etkilendiği kadar birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarında da etkilenebilir. Bu etkileşim yenilikçi davranışlar için tetikleyici bir güç oluşturabileceği gibi tam aksine yeniliklerin önünü kesecek olumsuz tutumlara da sebep olabilir. Bu çalışmada örgüt üyelerinin yenilikçi davranışlarında yöneticinin etkisi ve çalışma arkadaşının etkisi birbiri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada birincil verilerin toplanması için nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Yenilikçi iş davranışlarını ölçmek için De Jong J.P.J. ve Den Hartog, D.N. tarafından 2010 yılında geliştirilen ”yenilikçi iş davranışları” ölçeği kullanılmıştır. İş arkadaşlarının ve yöneticinin desteğini ölçmek için ise Giray ve Şahin tarafından 2012 yılında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan “ algılanan örgütsel, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçeği” kullanılmıştır. Düzce ilinde büyük işletmeler kategorisinde faaliyet gösteren işletmelerden elde edilecek olan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların yenilikçi iş davranışı sergiledikleri ve davranışlarda çalışma arkadaşı desteği ile yönetici desteğinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, yenilikçi davranış, yönetim desteği, çalışma arkadaşı desteği
JEL Kodu: J24, M11, O31

Tam Metin

International Conference on International Trade Conference Book/ editörler Kürşat Çapraz Irina Raluca Badea, Mustafa Yılmaz

İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2018.

https://www.intraders.org/october/
Please follow and like us:

Leave a Comment